PRIVACY BELEID

SNAIDERO CONCEPT STORE
NIEUWSTRAAT 22
4341 AS – ARNEMUIDEN

Algemeen
Dit privacy beleid geldt voor het gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze website, in onze winkel en op locatie.

Wij nemen onze verplichtingen inzake uw privacy alsmede de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen.
Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacy beleid.

Registratie persoonsgegevens
Wij leggen uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u gegevens digitaal aan ons verstrekt of achterlaat in onze winkel worden deze bewaard.
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een centraal elektronisch klantenbestand.
Wij registreren uw persoonsgegevens:
In onze winkel bij het invullen van orderformulieren en/of andere formulieren;
Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht;
Bij het invullen van een review voor een aan u geleverd product of een aan u geleverde dienst;
Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of een nieuwsbrief;
Bij het invullen van een contactformulier op de website;
Als wij uw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien u bij deze derde partijen heeft aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen of u bij deze partijen uw interesse heeft aangegeven voor de door ons verleende producten en/of diensten;
(in voorkomende gevallen) na plaatsing van keuken op video en/of foto.

Daarbij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren;
geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, foto en video.

Gebruik van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor de volgende doeleinden:
het uitvoeren van een opdracht;
het informeren over de status van uw opdracht;
het meten van klanttevredenheid;
het beantwoorden van door u gestelde vragen;
het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden;
Het informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail;
Het verzenden van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post;
Het gebruik van uw gegevens gebruikt in managementinformatie en analyses. Met de resultaten hiervan zijn we beter in staat om de klanttevredenheid verder te verhogen en kunnen we onze diensten, producten en website verder verbeteren;
Publicatie van foto- en videomateriaal op digitale media zoals Facebook en onze website.

Wij stellen uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Inzien en wijzigen van uw gegevens
U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen. U kunt deze opvragen door per e-mail een verzoek daartoe in te dienen aan info@jouwkeuken.nl. Wij zullen u dan binnen vier weken een overzicht verstrekken van de bij ons geregistreerde gegevens.

Recht op rectificatie, wissing, beperking en vervollediging; recht op dataportabiliteit
U heeft het recht om te allen tijde het recht op rectificatie en op het wissen van uw persoonsgegevens, als deze onjuist zijn. Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens als die gegevens niet juist zijn, als de verwerking onrechtmatig is dan wel als u zich daartegen verzet dan wel als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn. U heeft tevens het recht om vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door aanvullende verklaringen te verstrekken. Verder heeft u het recht op overdracht van uw gegevens, die bij ons geregistreerd staan, aan een door u aan te geven derde.

Termijn
Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen ons bedrijf toegang tot uw gegevens. Wij bewaren de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden

Bezwaar en klachtrecht
U heeft het recht om tegen verwerking van persoonsgegevens bezwaar te maken.
Ook heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
De adresgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Postadres:
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
tel. nr.:
0900-2001 202.

Schade
Mochten wij u schade toebrengen door verwerkingen die inbreuk maken op de AVG, dan zijn voor die schade aansprakelijk, mits sprake is van onrechtmatig handelen aan onze zijde en wij daarnaast geen beroep op de uitsluiting van aansprakelijkheid kunnen doen.

Geen toestemming dan wel wijzigen of intrekken toestemming
Als u geen toestemming geeft om persoonsgegevens te verstrekken dan wel wanneer u uw toestemming intrekt, kan dat een reden zijn om de overeenkomst met daaraan gekoppelde garantie en service te beëindigen dan wel te ontbinden, omdat wij in dat geval onze werkzaamheden niet optimaal kunnen verrichten.