Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
R.R. Jacobse, h.o.d.n. Snaidero Concept Store, R.J. Keukens, Jouwkeuken.nl en EuropKitchen.com. adres: Nieuwstraat 22, 4341 AS Arnemuiden. KvK nr.: 22046828

ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– leverancier: R.R. Jacobse, h.o.d.n. Snaidero Concept Store, R.J. Keukens, Jouwkeuken.nl. en EuropKitchen.com., die met de klant een overeenkomst aangaat/wil aangaan;
– klant: de koper/opdrachtgever/degene met wie leverancier een overeenkomst aangaat/is aangaan;
– aflevering: de feitelijke/concrete aanbieding van de door de klant gekochte/gedeeltelijk gereed zijnde producten aan de klant;
– aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en bedradingen op aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten;
– installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, benodigd voor het op correcte wijze monteren van de gekochte zaken;
– monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van de door de klant gekochte producten dan wel onderdelen daarvan.
– overige werkzaamheden: andere werkzaamheden dan aansluiten, installeren en monteren, die nader overeengekomen zijn.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID/ALGEMEEN
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van leverancier zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.2 Algemene en andere door een klant gehanteerde voorwaarden worden door leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen. Zij maken slechts dan deel uit van een overeenkomst als de leverancier deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
2.3 De klant wordt geacht in te stemmen met deze algemene voorwaarden, tenzij hij schriftelijk verklaart, voor het sluiten van de overeenkomst, deze te verwerpen.
2.4 Als een bepaling in deze algemene voorwaarden in een concreet geval niet van toepassing zou zijn, nietig of vernietigbaar is, laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
2.5 Leverancier is gerechtigd de in de overeenkomst opgenomen prijs van verkochte goederen te wijzigen als gevolg van bijv. wijzigingen in arbeidsvoorwaarden (waaronder lonen), sociale regelgeving, belastingen, inkoopprijzen, gewijzigde wisselkoersen e.d., indien tussen het moment van het sluiten van de overeenkomst en de levering sprake is van een periode termijn van meer dan 12 maanden. Datzelfde geldt voor wijzigingen in prijslijsten, na het sluiten van de overeenkomst van kracht geworden.
2.6 Leverancier mag bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen.
2.7 Aangeboden prijzen zijn, tenzij anders in de overeenkomst vermeld, excl. (in)directe en belastingen, toeslagen, verzekeringspremies en verzend- en transportkosten.

ARTIKEL 3: OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1 Aanbiedingen/offertes/prijslijsten/levertijden e.d. van leverancier zijn vrijblijvend.
3.2 Offertes zijn, tenzij anders in de overeenkomst vermeld, gebaseerd op door de klant verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en evt. door leverancier gedane metingen. De klant moet leverancier informeren over feiten en omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden voor zover deze van belang zijn voor een offerte.
3.3 Onder een offerte vallen alleen die werkzaamheden en materialen, die daarin zijn opgenomen. Het aansluiten, installeren en monteren van materialen valt mitsdien, tenzij uitdrukkelijk in de overeenkomst vermeld, niet onder een overeenkomst.
3.4 Een overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie door leverancier.
3.5 Aanvullingen/wijzigingen naar aanleiding van een overeenkomst zijn eerst bindend na schriftelijke acceptatie van leverancier.
3.6 De klant zorgt ervoor dat leverancier de werkzaamheden op juiste wijze en zonder verhinderingen kan uitvoeren.
3.7 De klant is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van installatiepunten, leidingen, afvoerpijpen etc. overeenkomstig de door leverancier gedane opgave. Als deze is gedaan op basis van gegevens van de klant, aanvaardt de leverancier geen aansprakelijkheid voor de juistheid ervan.

ARTIKEL 4: AANBETALING
4.1 Tenzij de overeenkomst anders vermeldt, is de klant verplicht 30% van de opdracht aan leverancier te voldoen bij het sluiten van de overeenkomst, 60% daags voor aflevering en 10% binnen 14 dagen na aflevering.
4.2 Prijsdalingen na het sluiten van een overeenkomst geven geen recht op prijsvermindering.
4.3 Leverancier mag bij de klant zekerheid bedingen voor het nakomen van betalingsverplichtingen, voordat hij de overeenkomst uitvoert of daarmee verder gaat.

ARTIKEL 5: LEVERING
5.1 De in de overeenkomst dan wel later afgesproken leveringsdatum geldt als een vermoedelijke levertijd. In geval van bijzondere omstandigheden kan leverancier daarvan afwijken.
5.2 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de klant geen recht de overeenkomst te ontbinden of op schadevergoeding.
5.3 Bij levering gaat het risico van de goederen over op de klant.
5.4 Bij niet tijdige levering dient een schriftelijke ingebrekestelling plaats te vinden. De klant gunt leverancier een redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. De klant is niet gerechtigd tot vergoeding van schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, als gevolg van overschrijding van levertijden en termijnen.
5.5 De klant draagt er zorg voor dat leverancier de gekochte producten kan leveren en het overeengekomen werk kan verrichten. Als leverancier niet in staat wordt gesteld de verkochte goederen te leveren, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de goederen op te slaan voor rekening en risico van de klant.
5.6 Als de klant voor aflevering niet 90% van de opdracht heeft betaald, kan de leverancier de leveringsdatum opschorten. Daarmee verband houdende kosten zijn voor de klant.
5.7 De klant zorgt dat leverancier tijdig de voor het werk benodigde goedkeuringen/vergunningen/gegevens e.d. tot zijn beschikking heeft.
5.8 De klant zorgt er voor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor geschikt is. Er dient voldaan te zijn aan alle bouwkundige en/of installatievoorschriften; er is elektriciteit, verwarming, stromend water en voldoende ventilatie.
5.9 De klant draagt het risico voor schade voor onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door de klant gevraagde constructies en werkwijzen, gebreken in de (on)roerende zaken waarin of waaraan het werk wordt verricht en gebreken in materialen en hulpmiddelen die door de klant ter beschikking worden gesteld.
5.10 De klant dient leverancier te informeren over alle omstandigheden die relevant zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Daaraan verbonden kosten betaalt de klant.
5.11 De klant draagt er, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, zorg voor dat installatiewerkzaamheden tijdig en correct hebben plaatsgevonden en dat geen andere werkzaamheden worden verricht op de plaats van uitvoering van de overeenkomst.
5.12 De klant zorgt er voor dat de plaats van aflevering goed en tijdig bereikbaar resp. beschikbaar is. De klant doet alles om te komen tot een vlotte op- en aflevering.
5.13 Als een klant niet aan zijn verplichtingen, vermeld in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden, voldoet is hij aansprakelijk voor alle schade van leverancier.
5.14 De klant draagt als een goed huisvader zorg voor zaken van leverancier en door leverancier ingeschakelde derden, die zich op de plaats van het werk bevinden.
5.15 De klant draagt zorg voor goede bereikbaarheid van de bestemming waarop de levering van de goederen moet plaatsvinden. Levering vindt alleen plaats op de begane grond. Alle kosten verbonden aan verticaal transport dan wel levering op een verdieping zijn voor van de klant.

ARTIKEL 6: VERVOER/RECLAMES
6.1 Het vervoer van producten naar de klant is, tenzij de overeenkomst anders bepaalt, inbegrepen in de prijs.
6.2 Als bij levering van producten beschadigingen worden vastgesteld, dan dient de klant dit op het afleverbewijs te doen vermelden. Bij gebreke daarvan wordt er uit gegaan van aflevering in goede staat.
6.3 Als de klant zelf zorgdraagt voor vervoer, dient hij direct bij verkrijging van de goederen te controleren of er beschadigingen zijn, bij gebreke waarvan uitgegaan wordt van ontvangst door de klant in goede staat.
6.4 De klant dient alle voor het onderzoek van reclames benodigde medewerking aan leverancier te verlenen. Als de klant deze niet verleent of anderszins onderzoek naar reclames niet (meer) mogelijk is, vervalt elke aanspraak jegens leverancier.
6.5 De aanwezigheid van een tekortkoming/ beschadiging geeft de klant geen recht betalingsverplichtingen op te schorten.
6.6 Compensatie door de klant is uitgesloten.

ARTIKEL 7: BETALING
7.1 Betaling van facturen dient, tenzij de overeenkomst anders bepaalt, te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum. Bij gebreke daarvan is de klant, zonder dat aanmaning of ingebrekestelling vereist is, in verzuim.
7.2 De klant is in geval van verzuim over het per saldo openstaande factuurbedrag aan leverancier een (cumulatieve) vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand.
7.3 Onverminderd het recht van leverancier de daadwerkelijke schade te vorderen, is de klant gehouden alle incassokosten aan leverancier te voldoen. Deze worden forfaitair vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 100,–.
7.4 Leverancier kan bij verzuim van de klant, zonder dat nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, onder gehoudenheid van de klant alle schade van leverancier te vergoeden.
7.5 Bij gebreke van tijdige betaling op enige factuur worden alle openstaande facturen, ongeacht of de betalingstermijn al dan niet is verstreken, direct opeisbaar.
7.6 Leverancier is bij een vermoeden dat de klant zijn financiële verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig zal nakomen, gerechtigd zekerheid te verlangen voor betaling. Ook is leverancier gerechtigd vooruitbetaling te verlangen en/of zijn verplichtingen op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden dan wel deugdelijke zekerheid is gesteld.
7.7 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de oudst opeisbare facturen, ook al vermeldt de klant dat deze betrekking hebben op andere facturen.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE
8.1 Leverancier is, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor schade, waaronder ook gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- en milieuschade en personele schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, hoe ook ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt. Dit geldt ook ten aanzien van personeel/derden die leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.
8.2 De aansprakelijkheid van leverancier, hoe ook ontstaan, is altijd beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van leverancier, verminderd met een evt. eigen risico. Tot vergoeding van meer schade is leverancier niet gehouden.
8.3 De klant vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens leverancier geldend mochten maken ter zake van evt. schade die verder gaat dan de aansprakelijkheid die de klant jegens leverancier kan doen gelden.
8.4 Elke aansprakelijkheid van leverancier jegens de klant vervalt in ieder geval binnen zes maanden na levering van de verkochte goederen.
8.5 Bij levering van producten door leverancier die hij bij derden heeft ingekocht, verstrekt leverancier op die producten slechts garantie indien en voor zover hij hiervoor garantie van zijn leverancier daadwerkelijk verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijk aan de garantie die leverancier van zijn leveranciers daadwerkelijk heeft ontvangen.
8.6 Als de klant leverancier kan aanspreken op de door leverancier afgegeven garantie, is de mate waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvinden ter beoordeling van leverancier. Als leverancier om welke reden dan ook geen aanspraak op garantie jegens zijn leverancier verkrijgt, is hij ten opzichte van de klant niet gehouden enige garantie te verstrekken dan wel daaraan uitvoering te geven.
8.7 Garantie wordt alleen verleend bij met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde producten en van het uitgevoerde werk of het bijzondere gebruik, als dat is afgesproken.
8.8 De klant moet zich als een goede klant gedragen. Daaronder wordt bijvoorbeeld verstaan dat de geleverde producten goed en afdoende worden onderhouden, gebruikt en behandeld. Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur etc. kunnen het recht op garantie beperken of uitsluiten.
8.9 Er is nimmer sprake van aansprakelijkheid van leverancier bij verkleuringen, krimpnaden, scheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen zoals de zon, CV-leidingen en haarden, een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in ruimten, een onjuiste samenstelling of niet droog zijn van wanden of vloeren, etc.

ARTIKEL 9: EXTRA KOSTEN, MEERWERK EN/OF MINDERWERK
9.1 Kosten, ontstaan omdat de klant in gebreke blijft de uitvoering of de voortgang van het werk mogelijk te maken, zijn voor rekening van de klant.
9.2 Meerwerk en/of minderwerk worden met de klant worden verrekend. Onder meerwerk wordt onder meer verstaan alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen of daaruit niet voortvloeien en door de klant worden verlangd. Onder minderwerk wordt verstaan dat deel van de overeenkomst dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd.

ARTIKEL 10: HOOFDELIJKHEID EN VERREKENING
10.1 Als de klant, uit welke hoofde dan ook, één/meer tegenvorderingen op leverancier heeft of verkrijgt, mag de klant deze niet verrekenen met vorderingen van leverancier.
10.2 Bestaat de klant uit één of meer natuurlijke- en/of rechtspersonen, dan zijn zij alle voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de klant jegens leverancier.

ARTIKEL 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD
11.1 Zo lang de klant geen volledige betaling heeft verricht van vorderingen uit hoofde van iedere met leverancier gesloten overeenkomst alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van die overeenkomsten, blijven de door leverancier door klant geleverde goederen eigendom van leverancier. Leverancier is gerechtigd de goederen die zijn eigendom zijn gebleven terug te nemen als de klant enige verplichting uit hoofde van de met de klant gesloten overeenkomsten niet nakomt.
11.2 Zo lang op de geleverde goederen van leverancier een eigendomsvoorbehoud rust, is de klant niet gerechtigd deze goederen te verwerken, te vervreemden, of enige vorm van zekerheid daarop te vestigen.
11.3 Als leverancier een beroep doet op een eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
11.4 De klant is niet gerechtigd om zijn vorderingen te verrekenen met goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust dan wel op grond daarvan zijn verplichting tot ter beschikkingstelling op te schorten.
11.5 Goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud worden beheerst door het recht van het land op welk grondgebied de goederen zich ten tijde van de levering bevinden.
11.6 In geval van voor export bestemde goederen worden, in afwijking van het vorige lid van dit artikel, de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud beheerst door het land van bestemming indien dat recht ter zake van het eigendomsvoorbehoud voor leverancier gunstigere bepalingen omvat dan het op grond van vorige lid toepasselijke lid.
11.7 De klant is niet bevoegd geleverde goederen aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht daarop te vestigen en/of de goederen voor opslag in de feitelijke macht van financiers te brengen, hetgeen zal worden aangemerkt als toerekenbare tekortkoming van de zijde van de klant. Leverancier kan in dat geval direct, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

ARTIKEL 12: OPSCHORTING/BEËINDIGING
12.1 Leverancier is gerechtigd om, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang de uitvoering van de overeenkomst/daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten en/of deze overeenkomsten/daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
a. de klant enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt;
b. ten aanzien van de klant faillissement of surséance van betaling is aangevraagd of toepassing van de wettelijke schuldsanering is verzocht;
c. de onderneming van de klant wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd;
d. beslag wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van de klant;
e. leverancier gegronde redenen heeft om te vrezen dat de klant niet in staat is dan wel zal zijn om zijn verplichtingen voortvloeiende uit enige met leverancier gesloten overeenkomst te voldoen en klant op verzoek van leverancier niet of onvoldoende zekerheid staat voor de nakoming van zijn verplichtingen.
12.2 Alle vorderingen die leverancier in gevallen als bedoeld in lid 1 van dit artikel op de klant heeft/verkrijgt, zijn direct volledig opeisbaar, terwijl leverancier ook gerechtigd is de haar toekomende goederen terug te nemen.
12.3 De klant is niet gerechtigd zich jegens leverancier op enig opschortingsrecht of verrekening te beroepen of de overeenkomst geheel/gedeeltelijk te ontbinden als hij zelf in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen.

ARTIKEL 13: TEKORTKOMING/VERZUIM
13.1 Als nakoming van hetgeen waartoe leverancier krachtens de met de klant gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is, en dat te wijten is aan een niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde of van de zijde van de voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde/toeleverancier, is leverancier gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de klant gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. De klant is in elk geval gehouden tot nakoming voor dat deel dat de overeenkomst is uitgevoerd.
13.2 Als omstandigheden waarin sprake is van een niet toerekenbare niet nakoming kunnen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onrusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen, natuurverschijnselen, onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij leverancier, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
13.3 In geval de klant op enigerlei wijze tegenover leverancier in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging of boedelafstand of liquidatie van de zaken van de klant, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei overeenkomst aan leverancier verschuldigd dadelijk opeisbaar.

ARTIKEL 14: ANNULERING/ONTBINDING
14.1 Klant doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex art. 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens het tweede lid is overeengekomen.
14.2 Annulering door de klant is slechts mogelijk indien leverancier daarin schriftelijk toestemt.

ARTIKEL 15: ALGEMENE BEPALINGEN
15.1 De klant is niet bevoegd rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten geheel of deels aan derden over te dragen.
15.2 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien en voor zover partijen deze schriftelijk hebben vastgesteld en ondertekend.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
16.1 Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van bepalingen van Internationale Verdragen waaronder het Weens Koopverdrag, voor zover deze geen dwingend recht bevatten.
16.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan in verband met de overeenkomst zullen bij uitsluitend worden berecht door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg, onverminderd het recht van leverancier om klant te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. Een geschil is aanwezig zodra één der partijen zulks schriftelijk aan de ander heeft medegedeeld.